Smi språk og kultur – LÆRING FOR LIVET!

Introduksjonsprogram

Individuelt og arbeidsrettet introduksjonsprogram

Smi språk og kultur gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til Introduksjonsloven. Hovedmålet er å kvalifisere deltakerne for arbeid eller videre utdanning.

Hva er forskjellen på «oss» og «de andre»?

Smi skiller seg fra andre tilbydere ved å tilby et individuelt tilpasset og særlig arbeidsrettet introduksjonsprogram. Smi er godkjent av Kompetanse Norge som prøvested for norsk- og samfunnskunnskapsprøve. Vi har deltakere med varierende bakgrunn og kvalifikasjoner på introduksjonsprogrammet.

Hva skjer med den enkelte i Introduksjonsprogrammet?

Ved oppstart blir hver enkelt deltaker grundig kartlagt og plassert i norskgruppe etter nivå. Vi utarbeider deretter en individuell opplæringsplan (IOP) for forventet språklig utvikling, basert på «Læreplan i norsk for voksne innvandrere».

For deltakere med høye kvalifikasjoner og ambisjoner har vi sett at det er fullt mulig å nå nivå B1-B2 innen ett år. For deltakere med ingen eller lite skolebakgrunn blir hovedfokuset i første omgang å sørge for alfabetisering.

Personlig veiledning

Deltakerne får en veileder som de har ukentlige samtaler med. Denne tette kontakten gir oss mulighet til å skreddersy et opplegg som passer den enkelte. Dette skjer selvsagt i nært samarbeid med den enkelte kommune, og i tråd med deltakernes Individuelle plan (IP).

I veiledningen er hovedfokuset å forberede på deltakelse i norsk arbeidsliv, blant annet gjennom opplæring i arbeidslivskunnskap og jobbsøk. Vi har også mulighet for å tilby opplæring i bransjespesifikk arbeidsnorsk, direkte spisset mot deltakerens planlagte eller pågående praksis. Smi språk og kultur har også utviklet en egen app, Kommunisér, som er et viktig redskap i språklæringen på praksisplassen.

Veileder rapporterer jevnlig til kommunen om deltakers innsats og progresjon.

Praksisplass er viktig!

Vår erfaring er at den beste språkopplæringen skjer «der ute», i det virkelige livet. Arbeidet med å skaffe praksisplass starter derfor tidlig. Vi inkluderer deltakerne i så stor grad som mulig i prosessen, ved blant annet å bruke det anerkjente interesseverktøyet Jobpics. Vi er samtidig opptatt av at deltakeren skal sette seg realistiske mål for programtiden, i henhold til den overordnede målsettingen for Introduksjonsprogrammet. Hovedsakelig er praksisen 3 dager i uka.

Praksis leder fram mot jobb

Vi har svært gode resultater å vise til når det gjelder å finne relevante praksisplasser. For noen av våre deltakere har praksisen ledet til ansettelse, mens det for andre har vært avgjørende i prosessen mot å få jobb. Som flyktning i Norge stiller man på mange måter svakere enn nordmenn, siden en mangler referanseperson og nettverk. En praksisplass er en gyllen mulighet til å skaffe seg nettopp dette.

Smi språk og kulturs medarbeidere har tett og kontinuerlig oppfølging med både kontaktperson i kommunen og praksisplassen.

Undervisning

Inntil deltakerne begynner i praksis, får de tilbud om språkopplæring på fulltid i små grupper. Etter oppstart av praksis tilbyr vi undervisning to dager pr. uke. Vi følger anerkjente læreverk, og bruker varierte undervisningsmetoder for at deltakerne skal nå sine språklige mål. Vi fletter inn kunnskap om norsk kultur og hverdagsliv, og bruker aktivt dagsaktuelle hendelser i media. På denne måten tilbyr vi en helhetlig forståelse av norsk samfunn og arbeidsliv. Undervisningen legger opp til mye muntlig dialog. Vi stiller krav til deltakerne både når det gjelder oppmøte og innsats (hjemme og på skolen).

«Det lille ekstra»

Vi er små, og det ser vi som en styrke. En fleksibel organisasjon som kan være tettere på og som har muligheten til virkelig å se hvert enkelt menneske i hverdagen. Våre ambisjoner er derfor ikke å være de største. Det er å være tettest på – både deltakeren, kommunen og praksisplassen. Det er dette som gjør at vi kan tilby fleksible og individualiserte løsninger – og dermed «det lille ekstra».

Vil du vite mer?

KONTAKT SMI SPRÅK OG KULTUR